Koers boekwaarde

De boekwaarde is niet meer dan het eigen vermogen of de optelsom van het kapitaal, geboekte reserves en de overgedragen winsten (of verliezen) uit het verleden. Dit is in principe de waarde van de onderneming in een liquidatiescenario. Als de onderneming stopgezet wordt, kan alles zoals panden, stock, inboedel verkocht worden. Helaas staan aandeelhouders achteraan de rij om te ontvangen bij een eventueel faillisement, en zijn het eerst de schuldeisers die terugbetaald moeten worden. 

Nu is dit louter een boekhoudkundige term en wordt de boekwaarde vaak aangepast naar een meer realistisch cijfer. Bijvoorbeeld een pand in Brussel werd in 2000 aangekocht en afgeschreven op 20 jaar. Dit pand is boekhoudkundig dus volledig afgeschreven en zou dus geen restwaarde meer hebben. Je snapt dat vermoedelijk het pand in Brussel 20 jaar later meer waard geworden is. Soms wordt er ook voor bepaalde immateriële activa zoals goodwill gecorrigeerd. Op deze manier bekomt men een aangepaste boekwaarde.

Wil men nu de boekwaarde per aandeel kennen dan deelt men het eigen vermogen (al den niet gecorrigeerd) door het aantal aandelen. 

Boekwaarde p.a. = Eigen vermogen / aantal aandelen

De boekwaarde per aandeel zegt ons wat de onderneming boekhoudkundig waard is. De evloutie van de boekwaarde (per aandeel) is interessant om in te schatten hoeveel waarde er wordt gecreeerd voor de aandeelouders.

Als we nu de boekwaarde per aandeel afzetten tegen de waarde van het aandeel bekomen we de koers / boekwaarde. Dit wordt ook een multiple genoemd (een multiple is een ratio die de vergelijking maakt tussen de aandelenkoers en een cijfer uit de jaarrekening)

k/bw of p/bv of p/b = koers / boekwaarde per aandeel

De k/b geeft weer hoeveel keer de boekwaarde een belegger bereid is te betalen voor een aandeel. Een k/b van 3 betekent dat een belegger bereid is om 3 keer de boekhoudundige waarde van het bedrijf te betalen voor één aandeel. 

Bedrijven waarin beleggers zeer veel vertrouwen hebben en die waarde weten te creëren (hoge ROCE in vergelijking met WACC) noteren vaak aan een hogere k/b. Ook de sector speelt een belangrijke rol. Sommige sectoren hebben standaard een lagere koers/boekwaarde. Vergelijk dus steeds sectorgenoten met elkaar. 

Waarde- versus groeiaandelen:

Het grote verschil tussen waarde- en groeiaandelen is dat bij waardeaandelen een groot deel van de waarde in het heden vervat zit, terwijl dit bij groeiaandelen in de toekomst ligt. Doordat waardeaandelen reeds langere tijd succesvol waren, beschikken ze meestal over een grote(re) hoeveelheid activa, afgebouwde schulden, waardoor ze een relatief hoge boekwaarde hebben ten opzichte van de waarde van het aandeel. Deze bedrijven keren vaak ook een aantrekkelijk dividend uit. Nadeel is uiteraard dat deze bedrijven vaak minder goede groeicijfers kunnen voorleggen. Bij groeiaandelen is het net omgekeerd en hebben dus vaker een hoge k/b waarde.