Vrije kasstroom (FCF) is het geld dat een bedrijf genereert nadat rekening is gehouden met uitgaande kasstromen die zijn activiteiten ondersteunen en zijn kapitaalgoederen behouden. Met andere woorden, vrije kasstroom is het geld dat overblijft nadat een bedrijf zijn bedrijfskosten (opex) en investeringskosten (capex) heeft betaald.

Betreft investeringen moeten we wel een onderscheid maken tussen de investeringen nodig om de boel draaiende te houden (vervangingsinvesteringen) en investeringen die nodig zijn om uit te breiden (nieuwe productielijnen, overnames, ...).  Deze laatste worden niet mee verrekend om tot de vrij beschikbare kasstroom te komen. 

FCF = Cashflow from operations - capex

In onderstaand voorbeeld bedraagt de FCF = 11.043.000 € - 356.000 € - 7.263.000 € = 3.424.000 €

FCF is het geld dat overblijft na betaling van zaken als loonlijst, huur en belastingen, en een bedrijf kan het gebruiken zoals het wil. Weten hoe je de vrije kasstroom moet berekenen en te analyseren, zal je helpen om bedrijven beter te begrijpen en te beoordelen.

Vrije kasstroom is een belangrijke maatstaf omdat het laat zien hoe efficiënt een bedrijf is in het genereren van cash. Beleggers gebruiken de vrije kasstroom om te meten of een bedrijf genoeg geld heeft om een deel hiervan uit te keren als dividenden, eigen aandeken terug te kopen of te investeren (overnames, nieuwe lijnen, ...). Bovendien geldt dat hoe meer vrije kasstroom een ​​bedrijf heeft, hoe beter het in staat is om schulden af ​​te lossen en te investeren in verdere groei.

Verder wordt er vaak een verder onderscheid gemaakt in FCF; namelijk Free Cash Flow to the Firm (FCFF) en to Equity (FFCE). 

FCFF is de cashflow gecompenseert voor betaalde interesten: FCFF = cashflow from operations + (interest expense * (1-tax rate)) - capex

FCFE is de cahsflow gecompenseert voor netto schulden: FCFE = cashflow from operations - capex + nettoschuld

Zoals andere multiples heb je ook voor FCF een aantal multiples zoals FCF yield. Dit kan ten opzichte van de markt kapitalisatie of ten opzichte van enterprise value (= market cap + net debt)

FCF yield = FCF / market cap

FCF yield = FCF / enterprise value

Eén van de meest gebruikte manieren om een bedrijf te waarderen is de DCF methode of voluit: discounted cashflow model. Aan de basis van dit model ligt de FCF. De (echte) waarde van een bedrijf ligt namelijk in de toekomst. Als investeerder ben je mede eigenaar van het bedrijf en als (mede)eigenaar wil je uiteraard dat je bedrijf waarde weet te creëren in de toekomst. Het DCF model geeft een inschatting van de waarde van het bedrijf op basis van de toekomst(verwachtingen). Hoe hoger de toekomstige FCF, hoe meer het bedrijf waard is. Omdat te ver in de toekomst kijken onmogelijk is, beperken we ons in het DCF model tot 5 a maximum 10 jaar pojectie.

Wat hebben we allemaal nodig om een DCF uit te kunnen voeren?

  • Groeipercentage (g)
  • WACC of Weighted Average Cost of Capital maar hier is een veel invoudiger alternatief voor!!!
  • Geschatte FCF over 5 a 10 jaar
  • Nettoschuld
  • Provisies (bijvoorbeeld voor pensioenen te betalen)
  • Beleggingen in andere bedrijven (hebben ook waarde, dus tellen mee in uiteindelijke waarde van het bedrijf)
  • Aantal uitstaande aandelen

Verder is het van belang om te snappen dat 1000 € nu, meer waard is in de toekomst en dat 1000 € in die in de toekomst gerealiseerd werd, vandaag minder waard zou zijn bij een interest van 6%, zoals onderstaand voorbeeld: